Upplands socknar

Äldre karta från 1689 över Uppland där man ser de olika socknarna. Man ser också att Norra Uppland är väldigt glest befolkat på den här tiden. Källa: Wikimedia Creative Commons och The Swedish National Land Survey's database with historical maps, alltså Lantmäteriet. This work is in the public domain.